Beter bereikbaar Brabant

Magazine cover

Weg, water en spoor

beter bereikbaar

BRABANT

Brabant is 1 van de motoren van de Nederlandse economie. Wil die
motor op volle toeren blijven draaien, dan moet de bereikbaarheid op peil blijven. De provincie werkt daar aan, samen met bijvoorbeeld gemeenten, Rijkswaterstaat en bedrijfsleven. Zodat het voor iedereen fijn wonen, werken en reizen is in Brabant.

Weg, water
en spoor

PROJECT IN VOORBEREIDING
PROJECT IN UITVOERING
PROJECT GEREED

...................................................

...................................................

EINDHOVEN

HELMOND

TILBURG

BREDA

DEN BOSCH

Actueel

brabant.nl

Meer weten?

j

k

brabant.nl

Meer weten?

x

x

In Breda wordt gewerkt aan een nieuw station. Onlangs is al het nieuwe busstation aan de noordkant geopend, net als de fietsenstalling en de OV servicewinkel. De provincie investeerde in het reisinformatiesysteem en de bouw van het busstation.

..........................................................

station breda

x

x

De A58 is een belangrijke snelweg voor Brabant. Maar er staan veel files. Landelijk is er budget gereserveerd voor de capaciteitsuitbreidingen van de A58 vanaf 2023. De regio vindt dat te laat en heeft gevraagd of die uitbreiding niet eerder kan. De provincie doet samen met Rijkswaterstaat, het ministerie van IenM en de Stichting A58 (namens het bedrijfsleven) onderzoek om sneller dan gepland een slimmere en betere weg voor Brabant te realiseren.

..........................................................

a58, InnovA58

x

x

De N65 tussen Vught en Berkel-Enschot is een van de kortste rijkswegen van Brabant met een aantal drukke kruispunten. De doorstroming van verkeer is er slecht en er zijn regelmatig verkeersongelukken. Ook kun je de weg moeilijk oversteken. Daarom ontwikkelt de provincie samen met de gemeenten Vught, Haaren en ’s-Hertogenbosch en het Rijk plannen ter verbetering.

..........................................................

N65

x

x

Nul Verkeers-doden

2014 is het Young 4 Nul jaar, waarin de focus van de Brabantse verkeersveiligheidscampagne ligt op jonge verkeersdeelnemers, om hen bewust te maken van het eigen gedrag. Meld je aan voor één van de praktijkdagen of ga de uitdaging aan via de mini game.

..........................................................

x

x

Moerdijk,zeehaven van Brabant

Provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en Havenschap Moerdijk willen zorgen dat dit gebied in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie is. Met de komst van het Rail Service Center Moerdijk wordt Moerdijk beter per spoor bereikbaar. Op acht nieuwe sporen worden treinen geladen, gelost en rechtstreeks verbonden met het landelijke net.

................................................................................


...........................................................................

x

x

30 tot 40% van de files op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven zijn spookfiles, veroorzaakt door plotseling remmen. Binnen het project Spookfiles A58 ontwikkelen marktpartijen, kennis-instellingen en overheid innovatieve diensten om de doorstroming te bevorderen Zo maken we het mogelijk om auto’s met elkaar en de kant van de weg te laten communiceren. Zo kunnen mensen zelf en met elkaar spookfiles voorkomen.

..........................................................

Spookfiles A58

x

x

Op de A67 worden dit jaar 3 projecten met in-car technologie uitgevoerd. Het gaat om betere informatie voor de automobilist en de vrachtwagenchauffeur via systemen in de auto. De samenwerkende regionale, provinciale en nationale overheid hebben hiervoor in totaal € 1.500.000,- subsidie beschikbaar gesteld. De projecten moeten ertoe leiden dat op de filegevoelige corridor A67 minder files en ongevallen plaatsvinden.

..........................................................

Brabant
InCar III

x

x

Opwaardering Beatrixkanaal en Wilhelmina-kanaal

Vanuit het programma Beter Benutten maken we het Wilhelminakanaal, het Beatrixkanaal en de Zuid-Willemsvaart geschikt voor grotere binnenvaart. We verbreden samen met Rijkswaterstaat de bochten, verdiepen het kanaal, maken aanlegsteigers langer. Daarnaast zijn er afspraken met 16 bedrijven, waaronder Bavaria. Zij maken zich er hard voor om een aanzienlijk deel van hun transport over dit kanaal te laten gaan. Dat zorgt voor minder vrachtwagens op de weg.

..........................................................

x

x

Opwaardering Zuid-Willems-
vaart

Vanuit het programma Beter Benutten maken we de Zuid-Willemsvaart (van Den Dungen tot Veghel) en het Wilhelminakanaal geschikt voor grotere binnenvaart. We verbreden samen met Rijkswaterstaat de bochten, verdiepen het kanaal, maken aanlegsteigers langer. Daarnaast zijn er afspraken met 16 bedrijven. Zij maken zich er hard voor om een aanzienlijk deel van hun transport over dit kanaal te laten gaan. Dat zorgt voor minder vrachtwagens op de weg.

..........................................................

x

x

GebiedsversterkingOostelijke-Langstraat A59

De veiligheid op de A59 wordt vergroot, doordat gevaarlijke op- en afritten verdwijnen. Door de aanleg van parallel-wegen verbetert de doorstroming van het verkeer van en naar de A59. De maatregelen verhogen ook de ecologische en recreatieve kwaliteit van het gebied en bieden de bewoners meer bescherming tegen extreem hoog water.

............................................................................

x

x

Grenscorridor N69 is een reeks maatregelen om de leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied te verbeteren. De problematiek speelt al 30 jaar. Er komt een oplossing voor regionaal en lokaal verkeer én de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt beter.

..........................................................

n69

x

x

De Ruit is een verzamelnaam voor verschillende projecten in de regio Eindhoven, Helmond, Veghel en Asten. Rijk, provincie en regio investeren bijna een miljard euro in dit gebied.Natuur- en recreatie-investeringen starten in 2015, werkzaamheden voor betere bereikbaarheid staan gepland vanaf 2017. De Ruit is naar verwachting in 2020 klaar.

..........................................................

De Ruit

x

x

Van eind augustus tot medio november 2014 voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de N257 tussen het Rijn-Scheldekanaal en de nieuwe aansluiting A4. De hoofdrijbaan en de fietspaden worden voorzien van nieuw asfalt. Daarnaast worden enkele locaties, zoals fietsoversteekplaatsen, verkeersveiliger gemaakt. De bebouwde kom van Heense Molen wordt aangepast zodat weggebruikers zien dat er een lagere snelheid van hen wordt verwacht.

..........................................................

N257

x

x

Op de N279 tussen 's-Hertogenbosch en Veghel zijn steeds meer verkeersproblemen, die indirect leiden tot problemen met leefbaarheid en veiligheid in de aanliggende kernen. De provincie en gemeenten willen deze situatie verbeteren door er een weg met 2x2 rijstroken van te maken waar maximaal 80 km/u mag worden gereden. Bij de A2, de Brand en de A50 blijven de aansluitingen gelijkvloers, de overige kruisingen worden ongelijkvloers. In 2017 zijn de werkzaamheden afgerond.

.....................................................................

N279 noord

x

x

N638 komomleiding Zundert

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Zundert leggen samen een Randweg aan. Deze nieuwe weg leidt het verkeer óm het centrum van Zundert heen. Met name de Molenstraat wordt hierdoor minder druk, aantrekkelijker én verkeersveiliger. De Randweg wordt aangelegd aan de noordwest zijde van Zundert, waar deze de verbinding vormt tussen de Bredaseweg en de Rucphenseweg. De Randweg loopt dan nagenoeg parallel aan de Kleine Beek. Het werk moet in oktober 2015 klaar zijn.

..........................................................

x

x

N264
komomleiding
haps

De verkeerssituatie door de kom van Haps is al jaren een aandachtspunt voor gemeente Cuijk en provincie. Veel bewoners hebben overlast van het verkeer dat door de kern van Haps rijdt. De leefbaarheid in het dorp staat hiermee onder druk. Daarom realiseren we aan de zuidoostkant een randweg rond de kern Haps. Het bestemmingsplan daarvoor is inmiddels vastgesteld door de gemeente.

.........................................................................

x

x

N641 komomleiding Oudenbosch

.............................................................................

Door de verkeersdrukte op de doorgaande weg door
Oudenbosch staan de leefbaarheid, doorstroming, en veilig-
heid zwaar onder druk. Door een toename van het vervoer
over het spoor wordt deze druk extra verhoogd. Als oplossing
voor het probleem streven de provincie en gemeente
Halderberge naar ontlasting van de doorgaande route én het aanbieden van een alternatieve verkeersontsluiting van
verkeer: de komst van de Randweg Oudenbosch.

x

x

De provinciale weg N261 tussen Tilburg en Waalwijk kan de hoeveelheid verkeer niet meer goed aan. Dat zorgt voor meer ongevallen, vooral kop-staart botsingen op de kruispunten met verkeerslichten. Daarom wordt de N261 omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen, dus zonder verkeerslichten. Hiermee verbetert de verkeersveiligheid, de doorstroming en het leefmilieu.

..........................................................

N261

x

x

Alle asfalt van de N322 tussen Nieuwendijk en de Gelderse grens is vervangen. En voor een deel ook van de aansluitende weg N267. Het kruispunt Hoge Maasdijk is gereconstrueerd, zodat fietsers de N322 in 2 delen kunnen oversteken. De Waardhuizense brug is vervangen.

..........................................................

N322

x

x

De provincie voert sinds begin 2014 reconstructiewerkzaamheden uit aan de weg N617 ’s-Hertogenbosch - Schijndel. Dit gedeelte van de N617 wordt ingrijpend verbouwd waarbij onder andere een turborotonde met onderdoorgangen voor langzaam verkeer en 2 tunnels worden aangelegd. Oplevering: eind 2014.

..........................................................

N617

x

x

In 2013 zijn in Middelbeers 2 fietsbruggen vervangen. Er zijn echter nog meer werkzaamheden in voorbereiding. Denk aan een totale herinrichting van de hele weg N395, tussen Hilvarenbeek en Oirschot vanaf 2015 om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

..........................................................

N395

x

x

De kruispunten bij de aansluiting A2 Leende (afslag 34) zijn vervangen door een kluifrotonde. Dat zijn twee rotondes die met elkaar worden verbonden door een weg onder het viaduct en daarmee lijken op een hondenkluif. Deze kluifrotonde maakt de toe- en afritten veiliger. Verder zijn er twee natuurbruggen aangelegd (over A2 en over N396).

..........................................................

N396

x

x

In 2013 is de N260 van Baarle tot de Belgische grens voorzien van nieuw asfalt, een faunatunnel en middengeleiders, Een ander project is nog in voorbereiding, namelijk de omlegging van de N260 en de verbinding met Chaam. Het verkeer tussen Tilburg (A58) en Turnhout (E3) hoeft dan niet meer dwars door het centrum van Baarle.

..........................................................

N260

x

x

Deze doorgaande weg in het centrum van Cuijk is opnieuw ingericht. Met speciale fietsstroken en bredere voetpaden is de weg veiliger geworden. De provincie Noord-Brabant heeft een financiële bijdrage geleverd om deze verbetering van de verkeersveiligheid mogelijk te maken.

..........................................................

Jan van Cuijkstraat

x

x

De N329 van de A50 naar en langs Oss is klaar voor de toekomst. De weg is voorzien van veel slimme en duurzame toepassingen. Zo wekken zonnebomen energie op voor verlichting en verkeersinstallaties. En is er gebruik gemaakt van duurzame materialen met onder meer een houten vangrail.

..........................................................

N329, weg van de toekomst

x

x

Met een OV-fiets kan je snel en makkelijk op de plaats van bestemming komen. De provincie wil, dat eind 2015 op alle stations in Brabant een OV-fiets te krijgen is. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor OV-fiets op grote busstations.

..........................................................

OV-fiets

x

x

Er wordt in de nabije toekomst meer gebruik gemaakt van het spoor. Dat heeft grote voordelen voor Brabant, maar ook nadelige gevolgen voor leefbaarheid, veiligheid en oversteekbaarheid in met name Vught, Haaren en Boxtel. Om de negatieve effecten daar te beperken zijn provincie, gemeenten en ministerie bereid om gezamenlijk te investeren in aanvullende maatregelen.

Programma Hoogfrequent Spoor

..........................................................

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is snel, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Daar horen HOV-stations bij met goede overstapvoorzieningen voor fiets, auto en trein. In Noordoost Brabant zijn snelle lijnen in wording van Oss via Uden en Sint- Oedenrode naar Eindhoven en van Uden via Veghel en Schijndel naar ‘s- Hertogenbosch.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

..........................................................

x

x

Op de fiets
naar bus
en trein

Fietsen naar bus of trein is heel handig. Maar dan zijn wel goede en veilige fietsenstallingen nodig. Daarom betaalt de provincie mee aan het verbeteren of vergroten van OV-fietsenstallingen. Bij treinstations maar ook bij busstations en bushaltes. Ook maakt de provincie het mede mogelijk op meer plekken OV-fietsen te huren.

..........................................................

x

x

Snelfietsroutes zijn veilige, comfortabele en snelle fietsverbindingen die het fietsen tussen twee kernen aantrekkelijk maakt. Bijvoorbeeld omdat de gebruikers vaak forenzen en scholieren - hier voorrang hebben. De komende twee jaar wordt de snelfietsroute F59 tussen Oss en ’s-Hertogenbosch aangelegd.

Snelfiets-route F59

..........................................................

x

x

x

x

Brabant en Vlaanderen bouwen samen over de snelweg A67 een natuurbrug: Kempengrens. Deze is 60 meter breed en creëert een grensoverschrijdend leefgebied dat groter is dan de Veluwe. De brug wordt straks gebruikt door insecten, reptielen, amfibieën, vogels en zoogdieren. De oplevering is in november 2014.

Natuurbrug
kempengrens

..........................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

http://www.brabant.nl/mobiliteit

Brabant Magazine 14 - 70 jaar na de bevrijding

Brabant Magazine 14 - Duurzaam stortbeheer

Technology by MagStream Real Time Publishing