IDOP’s top!

Magazine cover

Toename leefbaarheid een feit

‘Een schoolvoorbeeld
van burgerparticipatie’

IDOP KRUISLAND
Gemeente Steenbergen

IDOP KRUISLAND
Gemeente Steenbergen

brabant.nl

Meer weten?

j

k

brabant.nl

Meer weten?

Grote winst
Of de provincie door de IDOP’s ook dichter bij de Brabanders is komen te staan? “Absoluut”, klinkt het stellig uit de mond van Van Doornmalen. “Dat is ook de grote winst van de IDOP’s. Ik kom veel in die kleine kernen en krijg regelmatig te horen dat het plan zonder de inbreng van de provincie nooit gelukt zou zijn.”

weer vergroot. En het aller-belangrijkste: de leefbaarheid
is flink verbeterd.

De provincie is blij met
de resultaten van het onderzoek. De cijfers bevestigen dat het ver-trouwen, de begeleiding vanuit de provincie en de financiële injectie als aanjager werkten.

Dankzij deze inbreng kwamen op lokaal niveau ook andere partijen over de brug, die de IDOP’s mede tot een succes maakten. De samenwerking is toegenomen, het begrip over en

Dichter
bij Brabanders

Terug

Terug

‘Het bewijs dat burgers
tot veel in staat zijn’

IDOP HOOGELOON
Gemeente Bladel

IDOP HOOGELOON
Gemeente Bladel

dan zit er een gigantische energie in de Brabantse samenleving. Dat is
natuurlijk goud.”

Waar het bij de IDOP’s
om lokale projecten ging,
draait het nieuwe leefbaar-heidsbeleid om het zelforga-niserend vermogen van regionale partijen.

Nog steeds gaat het om samen- werking, maar nu op bovenlokaal niveau; tussen bewoners, over-heid, onderwijs en ondernemers. “Samen is dus het kernwoord, want alleen doe je niet zo veel”, aldus projectleider Johan van Doornmalen. “Als ik zie hoeveel projecten er weer zijn aangemeld,

‘Samen is
het kernwoord’

Leefbaarheid
is verbeterd

Lees meer

Leefbaarheid
is verbeterd

Lees meer

Terug

Terug

‘Enorme ‘boost’
voor de leefbaarheid’

IDOP WIJBOSCH
Gemeente Schijndel

IDOP WIJBOSCH
Gemeente Schijndel

een stapel stenen. De combinatie van sport, educatie en cultuur voor jong en oud is waar het om draait. En het feit dat bewoners er actief bij be-trokken zijn. Door mensen zelf verantwoordelijk te maken, wordt
de locatie ook echt van hun. De sa-menwerking alleen al draagt bij aan verbetering van de leefbaarheid. Niet voor niets is dit nu ook het uit-gangspunt van het nieuwe leefbaar-heidsbeleid van de provincie onder de noemer Leefbaarheid@Brabant.

Hierbij gaat het om een combinatie van sociaal-culturele, economische, ecologische en ruimtelijke factoren. Concrete voorbeelden zijn multifunc-tionele accommodaties als verbin-dende kern, naast bijvoorbeeld de herinrichting van het dorpscentrum en de verbetering van de verkeers-veiligheid. Juist de mix van verschillende ontwikkelingen is
de kracht van een IDOP.

Ontmoetingsplek
De multifunctionele accommodatie als ontmoetingsplek is belangrijk in
kleine kernen. Het is veel meer dan

Een IDOP is kort gezegd een plan voor de verbetering van de leefbaarheid in een dorp. Belangrijkste kenmerk is dat het plan zo veel mogelijk door en voor bewoners is opgesteld en waar mogelijk ook (mede) uitgevoerd.

Veel meer dan
een stapel stenen

Samen is
het kernwoord

Lees meer

Samen is
het kernwoord

Lees meer

Terug

Terug

IDOP Wijbosch

BEKIJK DE FILM

BEKIJK DE FILM

IDOP Wijbosch

IDOPS
TOP!

Het zijn er in totaal 74: de IDOP’s (integrale dorpsontwikkelingsplannen) die sinds 2009 in Brabant zijn gerealiseerd. En met succes. Want
de laatste cijfers van het Tilburgse onderzoeks-
instituut PON, dat het effect van de IDOP’s op
de leefbaarheid onderzocht, liegen er niet om.
De gemiddelde waardering van de leefbaarheid in de kernen steeg van 6,3 naar 7,9. “Een cijfer
om trots op te zijn”, zegt projectleider
Johan van Doornmalen van de provincie.

TOENAME LEEFBAARHEID EEN FEIT

Succesvolle
IDOPS-
projecten

5

Lees meer

Lees meer

Leefbaarheid

Een dorpshuis, een sportzaal, een medisch cen-trum, een peuterspeelzaal, kinderopvang en een cultuurpodium. Dit alles komt samen in een multifunctionele accommodatie, als belangrijk-
ste onderdeel van het IDOP in Kruisland
(gemeente Steenbergen).

Het gebouw, dat in januari officieel werd geopend, heeft volgens dorpsraadvoorzitter Jean-Marie Buijs een verrijking voor de leefbaarheid opgeleverd.
“Dit is een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie: burgers krijgen de gelegenheid om eigen initia-tieven te ontplooien en overheden nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Het gaat bij deze IDOP niet puur om de stenen, maar om dit samenspel tussen bewoners onderling en tussen bewoners en overheden. De aanjaagfunctie die de provincie hierin heeft, hebben wij als bijzonder positief ervaren.
Als dorpsraad werken we op deze manier graag
mee aan de verdere ontwikkeling van de leefbaarheid in Kruisland.”

‘Een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie’

Meer weten?

dorpsraadkruisland.nl

j

k

dorpsraadkruisland.nl

Meer weten?

x

x

JEAN-MARIE BUIJS
voorzitter dorpsraad Kruisland

Met zorg zonder zorgen in het dorp blijven wonen. Deze behoefte stond in 2005 aan de wieg van de
1e zorgcoöperatie van Nederland. “Coöperatieve samenwerking zit in de genen van ons dorp”, aldus Ad Pijnenborg, oud-voorzitter en nu ambassadeur van Zorgcoöperatie Hoogeloon (gemeente Bladel). De vereniging zet zich in voor behoud en ontwikke-ling van zorg, diensten en faciliteiten voor ouderen en mensen met een beperking.

“Waar de coöperatie vroeger boeren hielp een
beter bestaan op te bouwen, is deze vorm van zelf-organisatie nu de oplossing voor ouderen. De be-trokkenheid bij de eigen leefomgeving is hiermee terug in handen van de bewoners.” In dit kader zijn de IDOP’s volgens Pijnenborg van grote waarde.
“Ze zijn voor mij het bewijs dat burgers tot veel
in staat zijn. Gemeentebesturen moeten vaker budgetten beschikbaar stellen aan bewoners.
Zo maak je ze echt verantwoordelijk.”

‘Het bewijs dat burgers
tot veel in staat zijn’

Meer weten?

zorgcooperatie.nl

j

k

Meer weten?

zorgcooperatie.nl

x

x

AD PEIJNENBURG
vrijwilliger Zorgcoöperatie Hoogeloon Steunpunt Den Bogerd

Ze waren de 1e die een aanvraag indienden
voor een IDOP en ontvingen er in 2005 zelfs de landelijke publieksprijs Ruimte en Mobiliteit voor. De bewoners van Wijbosch (gemeente Schijndel) zijn dan ook trots op hun IDOP, die in september 2013 werd afgerond. Het kloppend hart van het kerkdorp verbindt jong en oud.

“Het project omvat meer dan een multifunctionele accommodatie en heeft een enorme ‘boost’ gegeven aan de leefbaarheid in onze gemeenschap. Zo’n 75% van de bewoners is er actief bij betrokken”, aldus voorzitter Frank Mulkens van dorpsraad Wijbosch. “Doordat allerlei activiteiten nu onder 1 dak
te vinden zijn, wordt er nauw samengewerkt.
De realisatie van de accommodatie was bovendien de aanzet tot veel meer. Er is een woonserviceplan voor ouderen ontwikkeld en er zijn plannen voor woningbouw in de kerk en op de plek van het
oude dorpshuis.”

‘Enorme ‘boost’
voor de leefbaarheid’

Meer weten?

wijbosch.com

j

k

wijbosch.com

Meer weten?

x

x

FRANK MULKENS
voorzitter dorpsraad Wijbosch

Opening van het
multifunctioneelcentrum in Mill

x

x

Opening van het
multifunctioneelcentrum in Riel

x

x

Opening van het multifunctioneelcentrum
in Biesd/Houtakker

x

x

Opening van het multifunctioneelcentrum
Handel in Gemert Bakel

x

x

Opening van het multicultureelcentrum
Elckerlyc in Hilvarenbeek

x

x

x

x

http://www.brabant.nl/leefbaarheid

http://www.dorpsraadkruisland.nl/

http://zorgcooperatie.nl

http://wijbosch.com/

Brabant Magazine 14 - Brabantse designwereld bloeit

Brabant Magazine 14 - Interactief

Technology by MagStream Real Time Publishing